Laatste aanpassing op 15-Jan-2022

Welkom bij GDPRWise, een online GDPR/AGV-tool ontworpen voor bedrijven, professionelen en organisaties.

Wij vragen om deze algemene voorwaarden te lezen vooraleer je GDPRWise opent of gebruikt.

GDPRWise wordt uitgebaat door GDPRWise BV, Jan Van Rijswijklaan 158-2, 2018 Antwerpen, België met ondernemingsnummer 0759426856. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten die GDPRWise openen of gebruiken.

Wanneer je de algemene voorwaarden en privacyverklaring van GDPRWise aanvaardt, dan ga je ermee akkoord dat je deze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing zijn op de verhouding tussen jou en GDPRWise BV en dat deze algemene voorwaarden en privacyverklaring jou verbindt.
Je aanvaardt eveneens dat deze algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen aangepast worden door ons. Deze aanpassing zal dan op onze website worden gepubliceerd.

Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “we” dan verwijst dit naar GDPRWise BV. Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “je” of “jou”, dan verwijst dit naar de entiteit die jij vertegenwoordigt (de klant).

Als je niet akkoord kan gaan met deze algemene voorwaarden of met de privacyverklaring dan kan je geen gebruik maken van de tool.

Je kan de tool gebruiken door middel van een internetbrowser die voldoet aan de standaardvereisten en voldoende up-to-date is. Je bent zelf verantwoordelijk voor de toegang tot het internet en voor de apparatuur die je nodig hebt om dit te doen.

Het openen van een account.

De persoon die een account opent zal automatisch worden aangeduid als eigenaar van het account en als GDPR coördinator. De GDPR coördinator is de contactpersoon van de klant die de dagelijkse verantwoordelijkheid draagt voor het account. Je account mag enkel gebruikt worden door een enkele juridische entiteit (bv. een bedrijf of organisatie) of door een individuele gebruiker. Je moet de volledige maatschappelijke benaming van de klant, adres, een geldig emailadres en alle andere informatie die nodig is om een account te kunnen openen verschaffen. Wij vragen enkel maar informatie waarvan we menen dat ze nodig is om een degelijke dienstverlening te kunnen bieden, om onze diensten te kunnen factureren en om te voldoen aan alle fiscale en wettelijke verplichtingen.

De klant is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die de klant in de tool ingeeft en voor alle activiteiten waarvoor de klant de tool gebruikt. GDPRWise vervult in deze processen steeds de rol van verwerker.
GDPRWise zal de instructies van de klant uitvoeren voor de verwerking, mogelijke onder aanneming, het lot van de gegevens bij het einde van de overeenkomst en de mogelijke doorgifte van gegevens. GDPRWise neemt bij de verwerking van de persoonsgegevens die de klant laat verwerken, afdoende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het personeel en de passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking zijn verbonden. GDPRWise zal aan de klant alle mogelijke bijstand verlenen, die de klant in staat moet stellen te voldoen aan haar GDPR verplichtingen met betrekking tot de verwerkingen op de tool, zowel opzichtens personen als opzichtens de bevoegde autoriteiten.

De klant bevestigt en aanvaardt dat, wanneer de klant toelaat dat een derde partij voor haar een account opent of wanneer de klant een derde partij of een personeelslid van deze derde partij teogang geeft totaanduidt als dossier coördinator van het account van de klant, deze derde partij de mogelijkheid heeft om de accountinformatie van de klant te beheren en toegang te hebben tot het account van de klant. Deze derde partij zal dan ook toegang hebben tot de persoonsgegevens van de klant.

Je kan gebruikers (“Gebruiker”) uitnodigen om toegang te hebben tot jouw account en zich als gebruiker te registreren.

Beschikbaarheid en ondersteuning

We proberen ervoor te zorgen dat GDPRWise zonder onderbreking beschikbaar is voor klanten en gebruikers. Het is onvermijdelijk dat er periodes van onbeschikbaarheid van de tool zijn wanneer er onderhoud of upgradeactiviteiten zijn. Wij trachten de klant en de gebruiker vooraf van deze werkzaamheden op de hoogte te brengen. We kunnen echter niet aansprakelijk zijn indien GDPR Wise door enige reden op enig moment of gedurende enige periode onbeschikbaar is.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot je account tijdelijk op te schorten zonder voorafgaand bericht in het geval van systeemfalen, onderhoud of herstelling of in geval van overmacht (zie voor de definitie van overmacht verder).

Wij verschaffen enkel technische bijstand per email en naar best vermogen.
Je gaat ermee akkoord dat je ons alle accurate details zal bezorgen van alle haperingen of fouten wanneer wij erom vragen. Je bevestigt en aanvaardt dat wij geen enkele garantie kunnen geven over het feit of we enige of alle haperingen of fouten kunnen herstellen.

Duur van de overeenkomst

De duur van een betaald abonnement (“Duur”) is 1 jaar. Het jaar begint op de datum van de aankoop van het betaalde abonnement. Het abonnement wordt automatisch en jaarlijks voor 1 jaar verlengd, tenzij wij of jij minimum 30 dagen voor het einde van het lopende jaar bevestigen dat het abonnement op het einde van het lopende jaar wordt beëindigd. Deze bevestiging kan gebeuren ofwel via jouw accountpagina op de tool ofwel via een email gericht aan billing@gdprwise.eu. Wanneer wij de overeenkomst per email opzeggen zullen wij de opzegging doen via jouw accountpagina op de tool of via het emailadres dat jij aan ons bij je inschrijving hebt overgemaakt.

Een gratis proefabonnement zal automatisch eindigen 3 maanden na het aanmaken ervan. Je account zal 1 maand na de beëindiging worden verwijderd. Bij de verwijdering van je account zal je je account en alle gegevens in het account verliezen.

Prijzen, facturatie en betaling

De standaardprijs voor het betaalde GDPRWise abonnement en de diensten die worden geleverd is gebaseerd op de abonnementsformule die de klant kiest. De klant zal jaarlijks gefactureerd worden en de betalingstermijn van alle facturen bedraagt 30 dagen vanaf de factuurdatum. Het is niet mogelijk om terugbetaling of krediet te krijgen voor een gedeelte van de duur van het abonnement.

De abonnementsvergoeding is betaalbaar tot op het moment dat het account is beëindigd, zelfs indien je GDPRWise nooit gebruikt. Voor een gratis account hoef je geen betaalkaartgegevens te geven. Als je een upgrade doet van een gratis account naar een betalend account is er geen proefperiode. Je zal onmiddellijk gefactureerd worden nadat je de upgrade hebt uitgevoerd.

Alle prijzen en abonnementsgelden zijn excl. toepasselijke federale, provinciale, deelstatelijk, plaatselijk of andere overheidstaksen, belastingen of heffingen (gezamenlijk taksen genaamd).

De klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle taksen die de aankoop van de klant met zich meebrengt tenzij GDPRWise wettelijk gehouden is om de taksen te betalen en/of te innen.

Schorsing en beëindiging

We houden ons het recht voor om je account te beëindigen wanneer je nalaat enige openstaande factuur te betalen. We zullen je vooraf op de hoogte brengen van onze intentie om je klantaccount te beëindigen via email. Indien je gedurende de 14 dagen volgend op deze email niet tot betaling overgaat, behouden wij ons het recht voor om je account te beëindigen zonder verdere verwittiging.

Wij behouden ons het recht voor jouw account onmiddellijk te beëindigen als je account gebruikt wordt om een inbreuk op deze algemene voorwaarden te plegen of als je nalaat om deze en alle andere overeenkomsten te goeder trouw uit te voeren.

We behouden ons het recht voor de toepasselijkheid deze algemene voorwaarden zonder opgave van bijzondere redenen te beëindigen mits we jou 30 dagen op voorhand op de hoogte brengen.

Het beëindigen van de toepasselijkheid deze algemene voorwaarden om gelijk welke reden, zal geen invloed hebben op de verworven rechten van de partijen onder deze algemene voorwaarden en op de rechten die door hun aard niet aangetast worden door het beëindigen van deze algemene voorwaarden. Deze rechten blijven onverminderd gelden. Wanneer je account wordt beëindigd dan zal je account en alle data van het account definitief worden vernietigd.

Als wij vermoeden dat de integriteit van jouw account is aangetast of in gevaar is behouden wij ons het recht voor je account onmiddellijk op te schorten. We zullen je hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte brengen en zullen je contacteren om de problemen op te lossen indien mogelijk.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendom en elke aanspraak op GDPRWise, de tool, de diensten, het materiaal en enige andere vermogensbestanddelen waaronder doch niet uitsluitend foto’s, beeldmateriaal, teksten en sjablonen blijven onze eigendom en geen enkele bevoegdheid of eigendomsrecht wordt overgedragen aan de klant.

Niets van deze algemene voorwaarden geeft aan de klant enige recht op de broncode van de tool of de software en geen enkele bepaling van deze algemene voorwaarden kan in deze zin worden geïnterpreteerd.
Geen enkel onderdeel van GDPRWise mag worden gereproduceerd of opgeslagen in enig ander systeem. Geen enkel onderdeel van GDPRWise mag worden geïncorporeerd in enig publiek of privaat elektronisch opzoekingssysteem of dienst zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

AANSPRAKELIJKHEID

De GDPRWise tool werkt als hij wordt geleverd zonder enige voorwaarde of waarborg. Wij trachten ervoor te zorgen dat alle informatie die wij verschaffen correct is, zonder dat wij de volledige accuraatheid of volledigheid van dit materiaal kunnen garanderen.

We behoudens ons het recht voor om aanpassingen te doen aan GDPRWise of om de producten of prijzen die op de website worden omschreven te veranderen. Wij kunnen dit doen op gelijk welk moment zonder dat wij verplicht zijn je daar vooraf van op de hoogte te brengen. Hou er rekening mee dat sommige teksten of materialen achterhaald kunnen zijn en wij ons er niet toe verbinden zulke teksten of materiaal te updaten.

Het is mogelijk dat wij op bepaalde momenten met jou informatie delen over de toekomstplannen van het product. Hou er rekening mee dat het meedelen van zulke plannen enkel onze intentie weergeeft en je er niet van kan uitgaan dat alle plannen worden gerealiseerd. Elke beslissing om een account te openen moet gebaseerd zijn op de functionaliteit en de inhoud die op het moment van de beslissing beschikbaar is en niet op verwachtingen over toekomstige functionaliteit of inhoud.

Jij bevestigt dat:

(I) jij de bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan en om de verplichtingen die deze algemene voorwaarden voor je inhouden te vervullen;
(II) de uitvoering van deze overeenkomst en de verplichtingen vervat in deze algemene voorwaarden geen overtreding inhouden van enige andere overeenkomst waarbij jij partij bent en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving;
(III) jij alle toepasselijke wetgeving en reglementen, bevelen van de overheid en rechterlijke uitspraken, die betrekking hebben op deze algemene voorwaarden zal respecteren;
(IV) jij beschikt over alle nodige rechten, toelatingen en bevoegdheden om te voldoen aan de verplichtingen vervat in deze algemene voorwaarden.

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden wordt vermeld worden alle waarborgen en aansprakelijkheden, zowel uitdrukkelijke als impliciete uitgesloten of beperkt in de mate dat dit toegestaan is door de wet. Hiermee wordt ondermeer, doch niet uitsluitend bedoeld de kwaliteitsvereisten en de geschiktheid voor het gebruikersdoel. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat het gebruik van GDPRWise zal resulteren in de door jou verwachte uitkomst of dat GDPRWise zonder enige onderbreking of fout zal werken.

In geen geval zal GDPRWise aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade waaronder ondermeer, doch niet uitsluitend wordt verstaan economisch verlies, verliezen ondergaan door jou cliënt of een andere derde partij, winstderving of gemis aan een kans, verliezen voortvloeiend uit een onderbreking van werkzaamheden, verlies in omzet, goodwill of verwachte besparingen, meer inspanning, verlies van data of de onmogelijkheid om GDPRWise te gebruiken of enige website gelinkt met GDPRWise te gebruiken.

Jij bevestigt en aanvaardt dat de totale soms van onze mogelijke aansprakelijkheid tegenover jou, zowel contractueel als buitencontractueel, nooit hoger kan zijn dan 100% van het totale bedrag (belastingen, BTW, en andere taksen uitgesloten) dat door jou aan ons is betaald tijdens de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadegeval.

Jij zal ons, onze werknemers, onderaannemers of agenten vrijwaren voor elke schade, aansprakelijkheid, verlies en uitgaven, inbegrepen alle redelijke kosten voor verdediging, die voortkomen uit enige eis met betrekking tot:
(I) enige beweerde inbreuk door jou of enige aan jou verbonden partij van enig intellectueel eigendomsrecht veroorzaakt tijdens, door of naar aanleiding van het gebruik van onze diensten;
(II) het gebruik door ons van enige gegeven door jou of een aan jou verbonden partij aan ons verschaft;
(III) het gebruik van GDPRWise door jou of enige aan jou verbonden partij dat een inbreuk vormt op deze algemene voorwaarden;
(IV) de inbreuken op de gegevensbeschermingsreglementering die voortkomen uit het feit dat wij voor jou gegevens zouden verwerken in overeenstemming met jouw instructies.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door de klant in de tool wordt ingegeven zal beschouwd worden als vertrouwelijke informatie, behoudens hetgeen hieronder wordt uitgesloten.

Elke partij mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend maken aan haar werknemers en agenten die de vertrouwelijke informatie nodig hebben voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden, maar alleen als de werknemer of agent gebonden is aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die gelijkwaardig zijn aan die uiteengezet in deze algemene voorwaarden.
De geheimhoudingsverplichtingen onder deze algemene voorwaarden voor de klant strekken zich niet uit tot informatie die: (i) rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij vóór de aanvang van deze algemene voorwaarden voor de klant; (ii) algemeen bekend is of wordt (anders dan als gevolg van een schending van deze Algemene voorwaarden voor klanten); of (iii) wettelijk verplicht is openbaar te worden gemaakt.

Overdracht van rechten
In geval van enige overdracht, fusie of acquisitie van GDPRWise in enige andere vennootschap, of in het geval van verkoop of enige andere overdracht van het patrimonium van GDPRWise aan een andere vennootschap of entiteit, dan zullen deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

Communicatie tussen de partijen

Alle communicatie tussen GDPRWise en jou zal per email gebeuren.

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring op gelijk welk moment te veranderen. Wij zullen je tijdig verwittigen van elke substantiële aanpassing. Alle aanpassingen zullen van kracht worden op de datum van deze aanpassing. Wanneer jij of enige aan jou verbonden partij gebruik blijft maken van onze diensten na deze datum, dan zal dit het bewijs vormen van het feit dat je de aanpassingen aanvaardt. Als jij de aanpassingen niet aanvaardt moet je je account beëindigen voor de datum vermeld in de verwittiging.

Nieuwe functionaliteit zoals nieuwe tools of items worden beheerst door deze algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld.

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenissen die onafhankelijk van onze wil een onoverkomelijk beletsel uitmaken voor het nakomen van onze verbintenissen (“overmacht”).

Dit houdt ondermeer, doch niet uitsluitend in:

(I) stakingen, lock-out of andere sociale acties;
(II) burgerlijke onrust, rellen, invasie, daad van terreur of terreurdreiging, oorlog (al dan niet openlijk verklaard), oorlogsdreiging of voorbereiding daartoe;
(III) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemie, pandemie, of enig andere natuurramp;
(IV) de onmogelijkheid om private of publieke telecommunicatienetwerken te gebruiken, of de ernstige verstoring ervan;
(V) de besluiten, verordeningen, wetgeving, regulering of beperking van of door enige overheid.

De uitvoering van onze verplichtingen wordt geacht opgeschort te zijn zolang de overmacht duurt en wij zullen bijgevolg een verlenging hebben van de periode waarin wij onze verplichtingen moeten uitvoeren voor dezelfde periode. Wij zullen al hetgeen doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de overmacht te beëindigen en een oplossing te vinden die ons toelaat onze verplichtingen uit te voeren.

Afscheidbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de uitvoering daarvan nietig, ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zonder meer geldig, wettig en uitvoerbaar. Beide partijen zullen al het mogelijke ondernemen om de nietige, onwettige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling met dezelfde doeleinden en gevolgen. Deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen vormen de gehele overeenkomst tussen partijen en hebben voorrang boven alle voorafgaande communicatie, besprekingen en berichten tussen partijen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Beide partijen komen overeen dat het Belgisch recht van toepassing is betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen.